Algemene Voorwaarden Uitjezorg IJmond

Met het invullen of versturen van een aanmeldformulier (zowel schriftelijk als online) verbindt u zich aan de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

1. INSCHRIJVEN

1.1 Inschrijven
Inschrijven voor een activiteit bij Uitjezorg; IJmond kan online via de website. U kunt zich inschrijven voor een eenmalige activiteit, of voor een aantal herhalende activiteiten middels een strippenkaart.

1.2 Strippenkaart
Een vijf- of tien- strippenkaart is voor bepaalde activiteiten geldig. Deze heeft een waarde van de afgesproken tijdsduur en geldwaarde van de activiteit en kan naar eigen wens verdeeld worden binnen het lopende seizoen. De data van de activiteiten worden in afstemming met de activiteitencoördinator afgesproken. De strippenkaart kan niet tussentijds worden beëindigd of omgezet worden in een andere activiteitenvorm. Restitutie is niet mogelijk. Na het beëindigen van de vijf- of tien strippenkaart is het uiteraard mogelijk om een nieuwe strippenkaart af te nemen.

1.3 Plaatsing
Indien u zich heeft ingeschreven voor een (eenmalige of herhalende) activiteit neemt de activiteitencoördinator waar relevant binnen maximaal 7 werkdagen contact met u op. De activiteitencoördinator neemt de wensen met u door en/of bespreekt met uw partner, familie of andere naaste de geschiktheid van de activiteit voor uw naaste met dementie. Als het een duo-activiteit betreft (van de persoon met dementie en een naaste) wordt besproken in hoeverre en of er begeleiding van uw kant gewenst is. Er is geen (zorg)indicatie nodig om mee te kunnen doen met de activiteiten. Indien gewenst, kan de activiteitencoördinator helpen bij de online inschrijving op de website. Plaatsing voor alle activiteiten is onder voorbehoud van beschikbaarheid en het aantal inschrijvingen. Als blijkt dat een activiteit vol zit, of dat er veel belangstelling is voor een activiteit, wordt u op een wachtlijst geplaatst of zoeken we in overleg een alternatief. Als er te weinig animo is voor een activiteit, kan deze worden geannuleerd. U wordt daarvan van tevoren op de hoogte gesteld.

2. TARIEVEN

2.1 Tarieven
Uitjezorg; IJmond wordt in 2023 door regionale gelden zoals regiokantoor Zilveren Kruis, Klein Geluk en mogelijk andere fondsen gesubsidieerd en kan daardoor activiteiten voor inwoners van de regio IJmond aanbieden voor een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke kosten. De regio IJmond bestaat uit de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Velsen en Wijk aan Zee. Deelname voor mensen buiten deze gemeenten is ook mogelijk in overleg.

De tarieven van de activiteiten gelden per persoon en staan op de website www.uitjezorgijmond.nl vermeld bij de diverse activiteitenbeschrijvingen.

Bij activiteiten van derden staat vermeld of deze gratis is of tegen betaling bij de andere organisatie voldaan dienen te worden.

3. BETAALWIJZE

3.1 Betaalwijze alle activiteiten
Voor het voldoen van de kosten voor alle activiteiten zijn twee opties:

Optie 1: Internetbankieren: het activiteitengeld wordt direct bij boeking van de activiteit via IDEAL geïncasseerd.

Optie 2: Contante betaling: het activiteitengeld wordt ter plekke contant betaald: het verschuldigde bedrag dient bij aanvang van de activiteit bij de activiteitencoördinator of begeleider voldaan te worden.

Betreft het een activiteit waarbij de eerste keer een proefles is en dus gratis, zal een mogelijke 5- of 10- strippenkaart in werking treden vanaf de tweede keer meedoen.

3.2 Digitaal betaalbewijs
Na een online boeking – en IDEAL betaling – bij één van de activiteiten van Uitjezorg; IJmond, ontvangt u van Uitjezorg; IJmond een digitaal betaalbewijs per e-mail.

3.3 Betalen ter plekke
Na contante betaling bij de activiteitencoördinator voorafgaand aan de activiteit ontvangt u geen betaalbewijs.

3.4 Betalen met strippenkaart
ndien u vooraf via de website een 5- of 10- strippenkaart heeft afgenomen, laat u uw betaalbewijs zien bij de activiteitencoördinator of begeleider en streept zij per datum af dat u geweest bent.

3.5 Bevoegdheid
Bij inschrijving kunt u aangeven wie de betaling voldoet. De betalingsplichtige dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Bij digitale ondertekening van het inschrijfformulier gaat Uitjezorg; IJmond ervanuit dat degene die de inschrijving doet, bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst.

4. ALGEMENE INFORMATIE ACTIVITEITEN

4.1 Activiteiten
Uitjezorg;IJmond organiseert eenmalige activiteiten en activiteiten die volgens een bepaalde regelmaat worden aangeboden. Daarbij is tussentijds instromen mogelijk.

Voor de activiteiten georganiseerd door derden (bijv. Alzheimer Nederland Midden Kennemerland, Viva Zorggroep, Regie op Dementie) is Uitjezorg; IJmond niet aansprakelijk en zal inschrijving en coördinatie geheel verlopen via deze organisaties.

4.2 Uitval activiteit
Indien een activiteit door Uitjezorg; IJmond wordt geannuleerd, heeft u recht op een vervangende activiteit. Is deze vervanging niet mogelijk, dan heeft u recht op restitutie van het activiteitengeld van de niet-genoten activiteit. Registratie en afrekening hiervan wordt gedaan door Uitjezorg; IJmond, u hoeft zelf geen actie te ondernemen. We betalen u het verschuldigde bedrag terug.

Bij uitval van één of meer activiteiten wordt de einddatum van de betreffende activiteit zodanig verschoven dat het volledige activiteitenprogramma kan worden uitgevoerd. Bij langdurige uitval wordt een vervangende begeleider gezocht. Als door toedoen van Uitjezorg; IJmond het aantal activiteiten minder is dan is aangegeven, wordt het verschil gerestitueerd.

4.3 Afmelden deelnemer
Als een deelnemer een activiteit niet kan volgen, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de activiteitencoördinator via info@uitjezorgijmond.nl.

4.4 Wijzigingen
Uitjezorg; IJmond heeft het recht om:
– een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is;
– door Uitjezorg; IJmond noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
– andere begeleiders in te schakelen dan die in de folders of op de website staan vermeld.

Uiteraard wordt u in al deze gevallen tijdig geïnformeerd.

5. UITSCHRIJVEN

Tijdelijk stopzetten activiteit wegens ziekte

Bij ziekte of een ongeval waardoor de deelnemer langer dan twee maanden geen activiteit kan volgen, kunnen de activiteiten tijdelijk worden stopgezet. Het voorzetten van de activiteit kan altijd weer plaatsvinden (binnen een redelijke termijn van maximaal een half jaar).

Het tijdelijk stopzetten van de activiteit moet schriftelijk per e-mail via info@uitjezorgijmond.nl kenbaar gemaakt worden bij de activiteitencoördinator.

6. BEELDMATERIAAL

Het is mogelijk dat tijdens activiteiten of presentaties foto’s of filmpjes worden gemaakt van deelnemers voor informatieve en publicitaire doeleinden. Uitjezorg; IJmond gaat ervanuit dat deelnemers hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het online inschrijfformulier, tenzij tijdens het filmen of fotograferen bezwaar wordt gemaakt. Of er bezwaar is wordt altijd ter plekke aan de aanwezige deelnemers gevraagd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Reigershoeve (initiatiefnemer van het project Uitjezorg; IJmond) is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers. Stichting Reigershoeve is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Stichting Reigershoeve is het Nederlands recht van toepassing.

8. PRIVACY STATEMENT

Het Privacy Statement maakt deel uit van de algemene voorwaarden.

Versie 1.0, 15 februari 2022